小石潭记原文及拼音

导语本文整理了小石潭记原文及拼音知识,不管是了解相关知识,还是写作素材整理,都是理想的参考文章,希望对您有所帮助!

1、从小丘西行百二十步,隔篁(huáng)竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌(liè)。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻(chí),为屿(yǔ),为嵁(kān),为岩。青树翠蔓(wàn),蒙络(luò)摇缀,参(cēn)差(cī)披拂。

2、潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁(yǐ)然不动,俶(chù)尔远逝,往来翕(xī)忽。似与游者相乐。

3、潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差(cī)互,不可知其源。

4、坐潭上,四面竹树环合,寂寥(liáo)无人,凄神寒骨,悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì)。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

5、同游者:吴武陵,龚(gōng)古,余弟宗玄。隶(lì)而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

扩展阅读

琵琶行拼音版原文

1、全文如下:

xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

xún shēng àn wèn dàn zhě shuí , pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。

yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。

移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qū diào xiān yǒu qíng 。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

xián xián yǎn yì shēng shēng sī , sì sù píng shēng bù dé zhì 。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

dī méi xìn shǒu xù xù dàn , shuō jìn xīn zhōng wú jìn shì 。

低眉信手续续弹,说尽心中无尽事。

qīng lǒng màn niān mǒ fù tiāo , chū wéi ní cháng hòu liù yāo 。

轻拢慢拈抹复挑,初为霓裳后六幺。

dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yān liú quán shuǐ xià tān 。

间关莺语花底滑,幽咽流泉水下滩。

shuǐ quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

qū zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn kè 。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛客。

zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài xiā mb líng xià zhù 。

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fāng dì yī bù 。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

qū bà cháng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。

曲罢常教善才服,妆成每被秋娘妒。

wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu , yī qū hóng xiāo bù zhī shù 。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

diàn tóu yún bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。

钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

dì dì cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。

弟弟从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

mén qián lěng luò chē mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。

门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇。

shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

qù lái jiāng kǒu kōng shǒu chuán , rào chuán míng yuè jiāng shuǐ hán 。

去来江口空守船,绕船明月江水寒。

yè shēn hū mèng shǎo nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì zēng xiāng shí 。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。

我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

xún yáng dì pì wú yīn lè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

住近湓江地低湿,黄庐苦竹绕宅生。

qí jiān dàn mù wén hé wù , dù juān tí xuè yuán āi míng 。

其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

qǐ wú shān gē yǔ cūn dí , ǒu yǎ cháo nán wéi tīng 。

岂无山歌与村笛,呕哑嘲难为听。

jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。

今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

mò cí gēng zuò dàn yī qū , wéi jūn fān zuò pí pá xíng 。

莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。

gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

zuò zhōng qì xià shuí zuì duō , jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。

2、《琵琶行》是唐朝诗人白居易的长篇乐府诗之一。作于元和十一年(816年)。此诗通过对琵琶女高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对她的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

过秦论原文加拼音

1、qín xiào gōng jù xiáo hán zhī gù,yōng yōng zhōu zhī dì,jūn chén gù shǒu yǐ kuī zhōu shì,yǒu xí juǎn tiān xià,bāo jǔ yǔ nèi,náng kuò sì hǎi zhī yì,bìng tūn bā huāng zhī xīn。dàng shì shí yě,shāng jūn zuǒ zhī,nèi lì fǎ dù,wù gēng zhī,xiū shǒu zhàn zhī jù wài lián héng ér dòu zhū hóu。yú shì qín rén gǒng shǒu ér qǔ xī hé zhī wài。

秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。

2、xiào gōng jì méi,huì wénwǔzhāo xiāng méng gù yè,yīn yí cè,nán qǔ hàn zhōng,xī jǔ bāshǔ,dōng gē gāo yú zhī dì,běi shōu yào hài zhī jùn。zhū hóu kǒng jù,huì méng ér móu ruò qín,bù ài zhēn qì zhòng bǎo féi ráo zhī dì,yǐ zhì tiān xià zhī shì,hé cóng dì jiāo,xiāng yǔ wéi yī。dāng cǐ zhī shí,qí yǒu mèng cháng,zhào yǒu píng yuán,chǔ yǒu chūn shēn,wèi yǒu xìn líng。cǐ sì jūn zhě,jiē míng zhì ér zhōng xìn,kuān hòu ér ài rén,zūn xián ér zhòng shì,yuē cóng lí héng,jiān hánwèiyànchǔqízhàosòngwèizhōng shān zhī zhòng。yú shì liù guó zhī shì,yǒu níng yuèxú shàngsū qíndù hè zhī shǔ wèi zhī móu,qí míngzhōu zuìchén zhěnzhào huálóu huǎndí jǐngsū lìlè yì zhī tú tōng qí yì,wú qǐsūn bìndài tuóní liángwáng liàotián jìlián pōzhào shē zhī lún zhì qí bīng。cháng yǐ shí bèi zhī dì,bǎi wàn zhī zhòng,kòu guān ér gōng qín。qín rén kāi guān yán dí,jiǔ guó zhī shī,qūn xún ér bù gǎn jìn。qín wú wáng shǐ yí zú zhī fèi,ér tiān xià zhū hóu yǐ kùn yǐ。yú shì cóng sàn yuē bài,zhēng gē dì ér lù qín。qín yǒu yú lì ér zhì qí bì,zhuī wáng zhú běi,fú shī bǎi wàn,liú xiě piāo lǔ。yīn lì chéng biàn,zǎi gē tiān xià,fēn liè shān hé。qiáng guó qǐng fú,ruò guó rù cháo。yán jí xiào wén wángzhuāng xiāng wáng,xiǎng guó zhī rì qiǎn,guó jiā wú shì。

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。当此之时,齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵。此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋,齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅之徒通其意,吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦。秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。因利乘便,宰割天下,分裂山河。强国请服,弱国入朝。延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事。

3、jí zhì shǐ huáng,fèn liù shì zhī yú liè,zhèn cháng cè ér yù yǔ nèi,tūn èr zhōu ér wáng zhū hóu,lǚ zhì zūn ér zhì liù hé,zhí qiāo pū ér biān chī tiān xià,wēi zhèn sì hǎi。nán qǔ bǎi yuè zhī dì,yǐ wéi guì línxiàng jùn bǎi yuè zhī jūn,fǔ shǒu xì jǐng,wěi mìng xià lì。nǎi shǐ méng tián běi zhù cháng chéng ér shǒu fān lí,què xiōng nú qī bǎi yú lǐ。hú rén bù gǎn nán xià ér mù mǎ,shì bù gǎn wān gōng ér bào yuàn。yú shì fèi xiān wáng zhī dào,fén bǎi jiā zhī yán,yǐ yú qián shǒu huī míng chéng,shā háo jié,shōu tiān xià zhī bīng,jù zhī xián yáng,xiāo fēng dí,zhù yǐ wéi jīn rén shí èr,yǐ ruò tiān xià zhī mín。rán hòu jiàn huá wéi chéng,yīn hé wèi chí,jù yì zhàng zhī chéng,lín bù cè zhī yuān,yǐ wéi gù。liáng jiàng jìn nǔ shǒu yào hài zhī chù,xìn chén jīng zú chén lì bīng ér shuí hé。tiān xià yǐ dìng,shǐ huáng zhī xīn,zì yǐ wéi guān zhōng zhī gù,jīn chéng qiān lǐ,zǐ sūn dì wáng wàn shì zhī yè yě。

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

4、shǐ huáng jì méi,yú wēi zhèn yú shū sú。rán chén shè wèng yǒu shéng shū zhī zǐ,máng lì zhī rén,ér qiān xǐ zhī tú yě cái néng bù jí zhōng rén,fēi yǒu zhòng nímò dí zhī xián,táo zhūyī dùn zhī fù niè zú háng wǔ zhī jiān,ér jué qǐ qiān mò zhī zhōng,lǜ pí bì zhī zú,jiāng shù bǎi zhī zhòng,zhuǎn ér gōng qín,zhǎn mù wèi bīng,jiē gān wèi qí,tiān xià yún jí xiǎng yìng,yíng liáng ér jǐng cóng。shān dōng háo jùn suì bìng qǐ ér wáng qín zú yǐ。

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

5、qiě fú tiān xià fēi xiǎo ruò yě,yōng zhōu zhī dì,xiáo hán zhī gù,zì ruò yě。chén shè zhī wèi,fēi zūn yú qíchǔyànzhàohánwèisòngwèizhōng shān zhī jūn yě chú yōu jí jīn,fēi xiān yú gōu jǐ zhǎng shā yě zhé shù zhī zhòng,fēi kàng yú jiǔ guó zhī shī yě shēn móu yuǎn lǜ,xíng jūn yòng bīng zhī dào,fēi jí xiàng shí zhī shì yě。rán ér chéng bài yì biàn,gōng yè xiāng fǎn,hé yě? shì shǐ shān dōng zhī guó yǔ chén shè dù cháng xié dà,bǐ quán liàng lì,zé bù kě tóng nián ér yǔ yǐ。rán qín yǐ qū qū zhī dì,zhì wàn shèng zhī shì,xù bā zhōu ér cháo tóng liè,bǎi yǒu yú nián yǐ rán hòu yǐ liù hé wéi jiā,xiáo hán wèi gōng yī fū zuò nán ér qī miào huī,shēn sǐ rén shǒu,wèi tiān xià xiào zhě,hé yě?rén yì bù shī ér gōng shǒu zhī shì yì yě。

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反,何也?试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

爱莲说原文及翻译拼音

1、《爱莲说》注音原文:

北宋 周敦颐

shuǐ lù cǎo mù zhī huā ,kě ài zhě shèn fān 。jìn táo yuān míng dú ài jú 。zì lǐ táng lái ,shì rén shèng ài mǔ dān 。yǔ dú ài lián zhī chū yū ní ér bú rǎn ,zhuó qīng lián ér bú yāo ,zhōng tōng wài zhí ,bú màn bú zhī ,xiāng yuǎn yì qīng ,tíng tíng jìng zhí ,kě yuǎn guān ér bú kě xiè wán yān 。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

yǔ wèi jú ,huā zhī yǐn yì zhě yě ;mǔ dān ,huā zhī fù guì zhě yě ;lián ,huā zhī jun1 zǐ zhě yě 。yī !jú zhī ài ,táo hòu xiān yǒu wén 。lián zhī ài ,tóng yǔ zhě hé rén ?mǔ dān zhī ài ,yí hū zhòng yǐ !

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

2、译文:

水上,陆地上的各种花草树木,值得喜爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来,世间的人们非常喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能玩弄它。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?对于牡丹的喜爱,当然有很多人了。

内容底部广告位(手机)