邹忌讽齐王纳谏拼音

导语本文整理了邹忌讽齐王纳谏拼音知识,不管是了解相关知识,还是写作素材整理,都是理想的参考文章,希望对您有所帮助!

1、邹忌讽齐王纳谏全文拼音版。zōu jì xiū bā chǐ yòu yú ,ér xíng mào yì lì 。zhāo fú yī guàn ,kuī jìng ,wèi qí qī yuē :“wǒ shú yǔ chéng běi xú gōng měi ?”qí qī yuē :“jun1 měi shèn ,xú gōng hé néng jí jun1 yě ?”chéng běi xú gōng ,qí guó zhī měi lì zhě yě 。

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。

jì bú zì xìn ,ér fù wèn qí qiè ,yuē :“wú shú yǔ xú gōng měi ?”qiè yuē :“xú gōng hé néng jí jun1 yě !”dàn rì ,kè cóng wài lái ,yǔ zuò tán ,wèn zhī :“wú yǔ xú gōng shú měi ?”kè yuē :“xú gōng bú ruò jun1 zhī měi yě ”。

忌不自信,而复问其妾,曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!”旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也”。

míng rì ,xú gōng lái ,shú shì zhī ,zì yǐ wéi bú rú ;kuī jìng ér zì shì ,yòu fú rú yuǎn shèn 。mù qǐn ér sī zhī ,yuē :“wú qī zhī měi wǒ zhě ,sī wǒ yě ;qiè zhī měi wǒ zhě ,wèi wǒ yě ;kè zhī měi wǒ zhě ,yù yǒu qiú yú wǒ yě ”。

明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也” 。

yú shì rù cháo jiàn wēi wáng ,yuē :“chén chéng zhī bú rú xú gōng měi 。chén zhī qī sī chén ,chén zhī qiè wèi chén ,chén zhī kè yù yǒu qiú yú chén ,jiē yǐ měi yú xú gōng 。

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

jīn qí dì fāng qiān lǐ ,bǎi èr shí chéng ,gōng fù zuǒ yòu mò bú sī wáng ,cháo tíng zhī chén mò bú wèi wáng ,sì jìng zhī nèi mò bú yǒu qiú yú wáng :yóu cǐ guān zhī ,wáng zhī bì shèn yǐ” 。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣” 。

wáng yuē :“shàn 。”nǎi xià lìng :“qún chén lì mín ,néng miàn cì guǎ rén zhī guò zhě ,shòu shàng shǎng ;shàng shū jiàn guǎ rén zhě ,shòu zhōng shǎng ;néng bàng jī yú shì cháo,wén guǎ rén zhī ěr zhě ,shòu xià shǎng ”。

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏”。

lìng chū xià ,qún chén jìn jiàn ,mén tíng ruò shì ;shù yuè zhī hòu ,shí shí ér jiàn jìn ;jī nián zhī hòu ,suī yù yán ,wú kě jìn zhě 。

令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

yàn 、zhào 、hán 、wèi wén zhī ,jiē cháo yú qí 。cǐ suǒ wèi zhàn shèng yú cháo tíng 。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

2、邹忌讽齐王纳谏翻译。邹忌身长五十四·寸左右,而且形象外貌光艳美丽。有一天早晨他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我与城北的徐公相比,谁更美丽呢?”他的妻子说:“您美极了,徐公怎么能比得上您呢?城北的徐公齐国的最美的男子。邹忌不相信自己(比徐公美),于是又问他的小妾说:“我和徐公相比,谁更美丽?”妾说:徐公怎么能比得上您呢?第二天,有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话,邹忌问客人道:“我和徐公相比,谁更美丽?”客人说:“徐公不如您美丽啊。”又过了一天,徐公前来拜访,(邹忌)仔细地端详他,自己觉得不如他美丽;照着镜子里的自己,更是觉得自己与徐公相差甚远。傍晚,他躺在床上休息时想这件事,说:“我的妻子认为我美,是偏爱我;我的小妾认为我美,是惧怕我;客人赞美我美,是有事情要求于我。”

于是邹忌上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美丽。可是我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有事想要求助于我,(所以)他们都认为我比徐公美。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池。宫中的姬妾及身边的近臣,没有一个不偏爱大王的,朝中的大臣没有一个不惧怕大王的,国内的百姓,没有不对大王有所求的:由此看来,大王您受到的蒙蔽太严重了!”

齐威王说:“说得真好。”于是下了一道命令:“所有的大臣、官吏、百姓,能够当面批评我的过错的,可得上等奖赏;能够上书劝谏我的,得中等奖赏;能够在众人集聚的公共场所指责议论我的过失,并能传到我耳朵里的,得下等奖赏。”政令刚一下达,许多大臣都来进献谏言,宫门和庭院像集市一样热闹;几个月以后,还不时地有人偶尔进谏;一年以后,即使想进言,也没有什么可说的了。燕国、赵国、韩国、魏国听说了这件事,都到齐国来朝见(齐王)。这就是身居朝廷,不必用兵就战胜了敌国。

扩展阅读

妒的拼音

1、读音:dù。

2、【释义】因别人比自己强而怨恨:妒忌|嫉妒|妒贤嫉能。

3、【妒忌】 #dùjì比不上别人而忌恨。

4、【例句】妒忌阻碍人进步。

5、嫉贤妒能是心胸狭窄的表现。

6、【书法】“女”字撇宜长,点画有力,横画左露;“户”字长撇伸展到位。

差的拼音

1、差字的读音有:【chāi】【chā】【chà】【cī】。

2、组词有:差遣,出差,差别,差异,相差,差不多,参差不齐。

3、差遣 【chāi qiǎn】含义为:被分配一个工作岗位。

4、出差 【chū chāi】含义为:受派遣到外地或负担临时任务。

5、差别 【chā bié】含义为:形式或内容上不同的地方,区别。

6、差异 【chā yì】含义为:形容区别与同类或不同类别。

7、相差 【xiāng chà】含义为:两相比较有明显的不同。

8、差不多 【chà bu duō】含义为:相差很少,相近。

9、参差不齐 【cēn cī bù qí】含义为:长短、高低不齐。形容水平不一或很不整齐。

味的拼音

1、味的拼音:wèi。

2、味欲 [wèi yù]对美味的嗜好。

3、味感 [wèi gǎn]辨别味道的能力。 辨别味道的能力

4、味口 [wèi kǒu]犹胃口。指食欲。 比喻对事物的爱好。

5、味外味 [wèi wài wèi]文字言辞之外的意境﹑情味。

6、味道 [wèi dào]体味道的哲理;体察道理。 情味;意味。 滋味。气味。

7、味美思 [wèi měi sī]即苦艾酒。一种以苦艾等香草加味的白葡萄酒,通常于餐前饮用。 即苦艾酒。一种以苦艾等香草加味的白葡萄酒,通常于餐前饮用。

8、味精 [wèi jīng]一种调味品。具有强烈鲜味。有效成分为左旋谷氨酸钠。合理含量不低于80%。淀粉经微生物发酵而成。如添加1%味精2%的肌苷酸及鸟苷酸,鲜味可增1味精2倍以上,称特鲜味精或强化味精。可用作调味剂,也可供用。

9、味谏 [wèi jiàn]橄榄的别名。又称馀甘果,以其初苦而终有甘味得名。

内容底部广告位(手机)